Solenergi

Installera solceller och spara pengar och miljön.

Att installera solceller är numera en bra affär! Återbetalningstiden brukar vara 10-15 år medan den förväntade livslängden är 30-50 år. Med förväntat höjda elpriser blir återbetaliningn betydligt kortare. Du kan säkra en del av ditt energibehov för över 25 år framåt. Eftersom du minskar ditt behov av att köpa el blir du mindre påverkad av hur elpriset förändras.

Vi använder oss oss av kvalitetstillverkare som Rexel (http://www.rexelenergysolutions.se/kunskapsdatabas/solenergi/for-privatpersoner). Kontakta oss för vidare information.

Solenergi

FAQ Frågor och svar

Solcellerna monteras på taket (andra placeringar är också möjliga) och kopplas till elsystemet. Kort sagt producerar systemet mest el när solen lyser en solig sommardag och minst el en mulen dag på vintern. Produktionen är högst mellan mars-oktober.

  • Huset har en fri takyta på minst 10 m² (på hus eller garage).
  • Takytan är vänd mot syd, sydväst eller sydost.
  • Takytan bör vara fri från skugga.
  • Takytan ska ha en lutning på cirka 20-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir annorlunda.
  • Huset ska ha en säkringsnivå på minst 16A.

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Elproduktionen är beroende av olika faktorer som t.ex takets lutning och riktning, hur stor solinstrålningen är samt om taket skuggas av träd, skorstenar eller andra hus. Årsproduktionen för ett system som inte skuggas och som är riktat mot söder varierar mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp. 

Ja, men med lägre effekt. Solen står lågt på himlen under vintern och antalet soltimmar är inte så många. Därför är produktionen liten. Om panelerna är täckta av snö produceras ingen el alls.

Installatören som gör installationen anmäler installationen till ditt elnätsbolag som kommer att kontakta dig för att göra ett mätarbyte. Elmätaren behöver kunna mäta både el in och ut ur ditt hus.

Absolut, det finns tillräckligt med sol i Sverige. När man ser på den genomsnittliga solinstrålningen i världen ligger Sverige i samma zon som stora delar av Centraleuropa. Sverige ligger alltså i samma zon som t.ex. England och Tyskland där det finns väldigt många solpanelanläggningar.

Det är lite olika i olika kommuner om bygglov behövs eller inte. Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun, de kan svara på frågor om bygglov.

Stödet ges till såväl privatpersoner som företag och offentliga organisationer. Installationen ska vara slutförd före den 31 december 2016. Bidrag kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet är rambegränsat och kan därför bara ges så länge de pengar som avsatts räcker.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.

Ansökan görs på ansökningsblankett som du hittar på Energimyndighetens hemsida. Ansökan skickas till Länsstyrelsen i ditt län. Du kan också ansöka digitalt via Boverket.

Vi rekommenderar att kalkylen görs utan hänsyn taget till ett bidrag. I dagsläget ligger väldigt många ansökningar inne hos Länsstyrelsen och det kan ta lång tid innan besked om bidrag ges. Du kan självklart göra installationen innan du fått besked om bidrag men då ska du vara medveten om att bidragspengarna kan ha tagit slut så att du inte får bidrag. Länsstyrelsen kan svara på frågor om bidrag/stöd.

Från och med den 1 februari 2013 kan du få maximalt 35 % bidrag till kostnaden för investeringen (både material och installation). Det finns ett maxbelopp på 1,2 miljoner per solcellssystem. De stödberättigade kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stödet är rambegränsat och kan därför bara ges så länge de pengar som avsatts räcker. För solel/solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Man kan självklart göra sin installation utan att ha fått bidrag godkänt. Man ska dock vara medveten om att bidraget kan utebli ifall inte bidragspengarna räcker till.

Om du har fått bidrag för installationen kan du inte få ROT-avdrag också.

Källa: www.rexelenergysolutions.se

Copyright © 2021 Thoréns Elektriska | Design av Merreklam